Ontstaan

4YOU ACADEMIE is een initiatief van Stichting Talentontwikkeling. De stichting is ruim 8 jaar geleden in de Haagse regio opgezet, met als doel de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt  aan te pakken. Daarbij lag de nadruk in eerste instantie vooral op de participatie van  sportieve jongvolwassenen die om uiteenlopende redenen niet tot een betaalde baan konden komen.

Vandaag de dag heeft de stichting zich op een positieve wijze kunnen profileren tot een belangrijke ondersteuner binnen verschillende werkvelden, waaronder het bieden van maatwerk voor leerlingen vanuit het reguliere voortgezet onderwijs binnen de Haagse regio. Daarbij blijken scholen naast de bestaande basis- en extraondersteuning binnen de eigen school, nog steeds een beroep te willen doen op een locatie, waar leerlingen begeleiding krijgen op maat. Hiermee wenst men te voorkomen dat leerlingen kort of langdurige thuiszitters worden. Daarvoor onderhouden onderwijsprofessionals binnen 4YOU ACADEMIE nauw contact met de contactpersoon op school, voor een goede en volledige wederzijdse overdracht over het onderwijs.

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden. De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend, loopt het aantal thuiszitters op.

Ondersteuning binnen school

Vanuit evaluatieonderzoeken naar passend onderwijs komt duidelijk naar voren dat leraren over het algemeen positief staan tegenover passend onderwijs, omdat zij het belangrijk vinden dat leerlingen in de eigen (reguliere) onderwijsomgeving kunnen blijven. Tegelijkertijd ervaren ze passend onderwijs als een extra belasting. Dat komt niet door een toename in het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, maar de aard van de problemen is volgens leraren wel veranderd: gedragsproblemen en problemen met de werkhouding komen vaker voor, net zoals een combinatie van meerdere problemen. Daarom streeft 4YOU ACADEMIE naar inclusiever onderwijs binnen de reguliere setting door scholen structureel te ondersteunen met:

  • Onderwijsassistenten (in de klas)
  • Coaching op maat (in en buiten de school)
  • Een interne zorgklas (onderwijs- en gedragsinterventies op maat)

Passend onderwijs heeft geleid tot een grotere vrijheid voor scholen om de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden. De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is nu het uitgangspunt geworden in plaats van de diagnose. Scholen besteden de middelen voor passend onderwijs vooral aan extra uren voor intern begeleiders (primair onderwijs) en ondersteuningscoördinatoren (voortgezet onderwijs), aan de inzet van onderwijsassistenten, aan specialisten ter ondersteuning van leraren en aan deskundigheidsbevordering. In het voortgezet onderwijs kiezen scholen er ook vaak voor om specifieke voorzieningen in de school op te zetten, zoals een speciale trajectklas of hulpklas. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen (een deel van) de schooldag in zo’n klas doorbrengen en een eigen traject met ondersteuning volgen.

Ondersteuning buiten schooltijd

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van kinderen. Het is daarom vanzelfsprekend dat ouders de schoolloopbaan van hun kinderen vaak nauwlettend volgen. Het is belangrijk voor kinderen dat ouders hen stimuleren en helpen waar dat kan. Deze betrokkenheid bij het leerproces van kinderen krijgt onder andere vorm in aanvullend onderwijs: onderwijs buiten schooltijd, dat ondersteunend is aan het reguliere onderwijs.

Voor bijles kiezen ouders en scholen doorgaans omdat zij extra ondersteuning voor het kind willen voor een specifieke leerbehoefte, om achterstanden weg te werken of om onvoldoende schoolprestaties te verbeteren. Huiswerkbegeleiding wordt vaak ingezet ter vervanging van de ondersteuning en het toezicht dat ouders anders thuis zelf zouden bieden. Scholen zien de voordelen van aanvullend onderwijs voor de schoolprestaties van leerlingen en voor hun zelfvertrouwen. Daarbij maken scholen vaak gebruik van de diensten van aanbieders om de werkdruk van hun eigen leraren te verlichten.

Daarom stelt 4YOU ACADEMIE de locatie ter beschikking voor leerlingen samen met hun ouders, waarbij het nodig is dat er na schooltijd een gestructureerde vorm van ondersteuning wordt geboden voor zowel het onderwijs als de pedagogische vaardigheden van ouders om hun kind optimaal te ondersteunen. Deze ondersteuning kan per leerling verschillen in inhoud en tijdsduur.

4YOU ACADEMIE streeft het doel na om in nauwe samenwerking met scholen, ouders, het samenwerkingsverband en andere betrokkenen de leerling d.m.v. een individueel traject stapsgewijs weer te laten wennen aan een schoolse setting. Vaak gaat het om zeer kwetsbare leerlingen met al dan niet een diagnose. Daarom volgen wij ook nadrukkelijk de handelingsadviezen op van de eventuele behandelaar die bij de leerling betrokken is.

4YOU ACADEMIE biedt naast de onderwijs gerelateerde arrangementen, ook mogelijkheden voor jong en oud die behoefte hebben aan begeleiding in het ontplooien van de eigen talenten. Hierbij kan men denken aan de volgende zaken:

  • Sollicitatietraining
  • Taallessen
  • Voorlichting door gastsprekers
  • Thema-avonden
  • Vitaliteit en gezondheid
  • Leefbaarheid in de Haagse regio

Al met al gelooft de stichting in het talent van ieder mens, waardoor 4YOU ACADEMIE zich richt op verschillende doelgroepen binnen de Haagse regio.

Maanweg 174
Gebouw C, 8ste Etage
2516 AB Den Haag

T. 085 130 3492

E. Info@stichtingtalentontwikkeling.com

Ons gedreven team zet zich dagelijks in voor ontwikkeling van talent bij de jeugd. Uw toekomst, is dus ook ons talent!