Residentiële Jongerenhulp

De Generatiebrug – Woonzorgcentrum Ter Walle

Tot 27 jaar heeft onderwijs voorrang op werk. De inspanningen van de gemeente richten zich in eerste instantie op het toe leiden van de jongere naar een opleiding en pas in tweede instantie op het toe leiden naar werk. Dit is vastgelegd in artikel 7.3 van de Participatiewet. De regierol bij het vinden en behouden van werk ligt bij de gemeente. Jongeren kunnen om diverse redenen ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen. Thuis wonen is niet altijd haalbaar of gewenst. Tegelijkertijd ontbreekt regelmatig een eigen (gezond) netwerk, is de financiële situatie problematisch en missen deze jongeren ook de juiste (sociale en cognitieve) vaardigheden om zelfstandig een woning te vinden. Jongeren tot 18 jaar die niet bij hun ouders kunnen wonen, kunnen op basis van de Jeugdwet in aanmerking komen voor pleegzorg, een gezinshuis of een vorm van begeleid wonen.

Daarom heeft de Stichting Talentontwikkeling een uniek concept voor jongeren, voor wie het belangrijk is er een jaartje tussenuit te moeten! Waar de focus vaak ligt op het ‘vinden van een plek’ leggen wij die bij de Stichting Talentontwikkeling bij het bieden van een behandeling; We leiden ze op; ze halen een MBO-Diploma en we coachen ze een jaar intensief 24/7, met educatie, sport, spel, natuur, cultuur voordat ze met veel sociale en maatschappelijke vaardigheden teruggaan  “naar de maatschappij” om daar met alle handvaten zelfstandig, sterk in de maatschappij te staan en een voorbeeld voor anderen te zijn!

Doel is iedere jongere, binnen zijn mogelijkheden en beperkingen, zo te versterken dat hij zo zelfredzaam mogelijk kan participeren in de samenleving. In de periode van 16-27 jaar heeft elke jongere met grote veranderingen te maken op de leefgebieden; wonen, opleiding, werk, vrije tijd en participatie. We gaan de jongeren onderbrengen op een plaats waar al ouderen wonen en gaan zo een Generatiebrug slaan. De combinatie van jongeren met ouderen en de elementen groen, water, natuur, cultuur, sport en beweging en educatie worden ingezet als helende en helpende omgeving. De ervaring leert ons dat jongeren in deze fase van hun leven meer geneigd zijn om te luisteren naar senioren dan naar hun eigen ouders. We geven de jongeren de ruimte voor een opleiding in kansrijke beroepen op het gebied van Pedagogisch Medewerker, Zorg en Welzijn, Horeca, Beveiliger, Hovenier (groen) met een diploma en een nieuwe start in de maatschappij.

Een eenvoudige maatschappelijke kosten-/baten analyse (MKBA) door het plaatsen van duidelijke indicatoren en verifieerbare bronnen van succes worden neergezet tegen een voor Gemeenten maatschappelijke prijs; want het gaat er uiteindelijk om de jongeren met veel handvaten, zelfredzaam en samen-redzaam een (nieuwe) start met een gegarandeerde uitstroom in de maatschappij mogelijk te maken.

De professionals uit de praktijk geven aan dat het belangrijk is om hokjes te vermijden en te denken in termen als ‘Jongeren die het niet lukt om zelf de aansluiting te maken’, ‘Op eigen kracht redden deze jongeren het niet’. Een te scherpe afbakening van de doelgroep brengt het risico met zich mee dat jongeren die niet aan criteria voldoen, alsnog niet geholpen worden. Soms is het belangrijker dat een initiatief de beschikbare kennis over werkzame elementen in de aanpak benut, dan dat het initiatief de doelgroep scherp afbakent. De Nationale Ombudsman pleit expliciet níet voor doelgroepenbeleid, maar voor maatwerk; dat is nodig om de samenleving dichter bij deze mensen brengen en de mensen dichter bij de samenleving. De stichting Talentontwikkeling motiveert de jongeren tot het volgen van passend onderwijs en begeleidt ze naar werk. De stichting Talentontwikkeling biedt een baangarantie aan door het ruime netwerk in verschillende sectoren.

Meer informatie onder contact@stichtingtalentontwikkeling.com / 06 51511547